- Disclaimer -

1. Auteursrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Inventor Wizard of andere rechthebbenden en verbindt er zich toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, commercieel of enige ander gebruik van informatie, gegevens en andere elementen van deze website, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Inventor Wizard of de rechthebbende.

 

 

2. Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte hulpmiddelen en informatie dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Inventor Wizard tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie en hulpmiddelen waarborgen.
Alle informatie, hulpmiddelen en alle andere elementen worden dus geleverd in de “staat waarin ze zich bevinden“ en dit zonder de minste waarborg vanwege Inventor Wizard.
Inventor Wizard is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de hulpmiddelen en de weergegeven informatie.
Inventor Wizard streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. Wegens gevallen van overmacht kan de toegang tot de site onderbroken zijn, maar Inventor Wizard kan zelf de toegang eveneens onderbreken wegens onderhoud en updating van programma’s of om enig andere technische reden. Inventor Wizard is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker of voor derden.

 

 

3. De verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker mag deze website gebruiken mits hij Inventor Wizard garandeert dat hij deze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig, onwettelijk of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.

 

 

4. Links

Het is mogelijk dat Inventor Wizard op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Inventor Wizard meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Inventor Wizard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

 

 

5. Algemeen

Inventor Wizard behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden jou als gebruiker van onze website binden, raadt Inventor Wizard je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

 

 

6. Contact

Inventor Wizard vraagt de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Inventor Wizard de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Gelieve contact met ons op te nemen via e-mail op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Of Page TOP

 

Admin Pages
 Nederlands | English | Français